Przesyłki dostarcza:

Reklamacje

Gwarancji na poprawne działanie produktów udziela 4B2B INVESTMENT Tomasz Nagórski na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu. 

 

Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie - wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy przez serwis 4B2B INVESTMENT. 

 

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży (Faktura VAT lub paragon) i obowiązuje ona przez 12 miesięcy dla instytucji oraz 24 miesiące dla klientów końcowych. 
 2. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie kartridża lub tonera w drukarce, konserwacja, czy uzupełnienie kartridża atramentem itp. – w przypadku stwierdzenia tego faktu serwis 4B2B INVESTMENT wykona te czynności odpłatnie. 
 3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: atrament, toner, bębny, zespoły podające papier, separatory itp. 
 4. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu, takiego jak: drukarki, faksy, kserokopiarki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi materiałów eksploatacyjnych Printeria. 4B2B INVESTMENT zapewnia naprawę lub zwrot kosztów naprawy urządzenia (bez względu na to, czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta, czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii jest zastosowanie produktu marki Printeria. 
 5. Uszkodzony produkt Reklamujący dostarczy do serwisu 4B2B INVESTMENT osobiście lub przesyłką kurierską DHL na koszt firmy 4B2B INVESTMENT Tomasz Nagórski W przypadku braku zasadności reklamacji Reklamujący wysyłający produkt zostanie obciążony podwójnym kosztem transportu (wysłanie i odesłanie produktu). Jeżeli Reklamujący zadeklaruje, iż zgadza się na odesłanie produktów niezasadnie reklamowanych wraz z najbliższym zamówieniem to zostanie obciążony tylko pojedynczą opłatą transportową, z zastrzeżeniem, że zamówienie musi nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu reklamowanego do 4B2B INVESTMENT Tomasz Nagórski. 
 6. Warunki przyjęcia produktów do naprawy gwarancyjnej: 
  • Reklamujący ma obowiązek skontaktować się pod nr 32 228 22 80 lub 32 228 22 81 i zgłosić problem z materiałem lub urządzeniem. Jeżeli osoba przyjmująca zgłoszenie nie będzie w stanie rozwiązać problemu telefonicznie i poprosi o wysyłkę produktu do naszego Działu Reklamacji RMA proszę zanotować jej nazwisko i wpisać na Karcie Informacyjnej reklamowanego produktu.
  • Wypełnić dokładnie kartę reklamacyjną i szczegółowo opisać rodzaj usterki. Do wypełnionej karty należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży, wydruk testowy potwierdzający usterkę (o ile jest możliwe jego wykonanie) oraz reklamowany produkt. Przygotowany komplet dostarczyć do serwisu 4B2B INVESTMENT pamiętając, że produkt należy dostarczyć kompletny, tj. w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi zabezpieczeniami przed uszkodzeniem, tj. w klipie transportowym itp. Przesyłka powinna być opisana "Dział RMA – REKLAMACJA". 

   » pobierz kartę informacyjną reklamowanego produktu
  • W przypadku reklamowania urządzeń należy wraz z nim przesłać dokument potwierdzający jego zakup oraz materiału eksploatacyjnego, a także dokument potwierdzający przeprowadzenie wymaganych przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, konserwacji sprzętu itp. zgodnych z zaleceniami jego producenta. Serwis 4B2B INVESTMENT po otrzymaniu reklamowanego produktu nada mu nr zgłoszenia. Po sprawdzeniu reklamacji, w przypadku jej zasadności serwis dokona naprawy lub wymiany na nowy produkt i poinformuje Klienta o możliwości osobistego odbioru lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej odeśle reklamowany produkt na swój koszt.
 7. Ewentualne wady zakupionych produktów lub uszkodzenia sprzętu spowodowane wadliwymi produktami 4B2B INVESTMENT lub Printeria ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 1 miesiąca od daty dostarczenia produktu, sprzętu do serwisu 4B2B INVESTMENT. 
 8. Niespełnienie warunków zawartych w pkt. 6 umożliwia serwisowi 4B2B INVESTMENT odstąpienie od realizacji reklamacji. 
 9. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady, 
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, transportu czy konserwacji produktu, a także stosowanie produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, oraz zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez klienta czy użytkownika, 
  • produkt, którego dokument zakupu, w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, 
  • produkty, do którego klient zagubił dokument zakupu. 
 10. Każdy reklamowany produkt, serwis 4B2B INVESTMENT sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli produkt jest sprawny 4B2B INVESTMENT może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem produktu oraz jego transportem.
  • Przy zwrocie reklamowanego sprzętu 4B2B INVESTMENT potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany. 
  • Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością 4B2B INVESTMENT. 
  • W przypadku nieodebrania sprzętu, produktu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 6, serwis 4B2B INVESTMENT może odesłać sprzęt na koszt i odpowiedzialność klienta. 
  • W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu, produktu w czasie transportu, prosimy o zastosowanie poniższej procedury: 
   • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół, 
   • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, 
   • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem, lub e-mailem do 4B2B INVESTMENT. 
   • 4B2B INVESTMENT zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.